Psihoterapija i savetovanje

Nije bitno da ne padnete već ako padnete da znate da ustanete.
Albert Ellis

Albert Ellis

Psihoterapija i savetovanje

Psihoterapija

Način na koji radimo psihotetapiju ima za cilj da osposobimo klijente da za samostalno rešavanje konkretnih problema. Svrha psihoterapije je i da podstakne na razmišljanje o problemima na kreativan način. Dostizanjem uvida o udelu sopstvene odgovornosti za održavanje emocionalnog poremećaja, preko promene svog sistema uverenja klijenti dolaze do uvida da postoji izvesna sloboda izbora u emocionalnom ponašanju.

Ciljevi psihoterapije su oslobađanje od nezdravih negativnih emocija (straha, besa, depresije, stida, krivice) bezuslovno prihvatanje sebe i drugih, sa posledičnim poboljšanjem interpersonalnih odnosa koje povećava mogućnost za realizovanje svojih potencijala, a čije je dostizanje praćeno osećanjem zadovoljstva. Psihoterapijom se resavaju praktični ali i problemi depresije, anksizonosti, paničnog poremećaja, opsesivno-kompulzivnog, fobija, tzv. “neurotskog spektra poremećaja”, a takodje i problemi zavisnosti, poremećaja ishrane. Individualne seanse traju oko 50 minuta u proseku, a izmedju seansi je važan aktivan pristup uz primenu terapijskih zadataka oko kojih se klijent i terapeut zajedno dogovaraju.

Savetovanje

Uz pomoć savetovanja se možemo osloboditi emocionalnih poremećaja, difunkcionalnih ponašanja i iracionalnog načina razmišljanja i podsticati razvojne procese i kreativne potencijale unutar svoje psihičke strukture. Kroz savetodavni rad učimo kako da kvalitetnije živimo i budemo uspešniji u obavljanju svojih uloga ( npr. student, roditelj, prijatelj, partner, zaposleni i sl.), a da pri tome očuvamo svoju psihičku stabilnost i duševno zdravlje. Uz savetodavni rad ostvarujemo naš pun potencijal i bolje se nosimo sa problemima života. Kao rezultat pravovremeno sprovedenih psihoterapijskih postupaka kroz savetodavni rad, mentalno zdravi ljudi često postaju srećniji i zadovoljniji, sigurniji u sebe, sposobniji za bliskost, ljubav, seksualno funkcionisanje, uspešniji su u učenju i obavljanju profesionalne delatnosti, žive kvalitetnije....

Savetnik pomaže klijentu da razume i razreši svoje emocionalne probleme.

Savetovanje nije davanje gotovih saveta kako to sam naziv može sugerisati.

Zadatak savetnika je isključivo da razume klijenta i da mu omogući da bolje razume sebe, sopstvene postupke, misli i osećanja i da ostvari željene promene.

Program emocionalna pismenost “Bukvar za uspešan život”

Emocionalna pismenost podrazumeva razumevanje sopstvenih osećanja i onoga što ih uzrokuje, kao i upravljanje svojim emocijama. Opšti cilj učenja emocionalne pismenosti -jeste povećati ličnu moć, odnosno naučiti da emocije rade za nas, a ne protiv nas i povećati saradnju sa drugim ljudima, bez manipulacije i psiholoških Igri.

Cilj koji se postiže programom je unapređenje znanja o emocijama uopšte, uviđanje funkcija emocija i njihovog uticaja na naše ponašanje, uočavanje veze između mišljenja, emocija i ponašanja, misaonih procesa, uverenja i vrednosti kao deo emocionalne reakcije. Prepoznavanje pozitivnih funkcija neprijatnih osećanja, jačanje tolerancije na neprijatnost, jačanje samokontrole. Program traje ukupno 16 sati, 5 susreta u trajanju od 2,5 h i jedan(poslednji) u trajanju od 3,5h, jednom nedeljno uvek u isto vreme na istom mestu.

Program asertivna komunikacija “Zauzmi se za sebe”

Dobra komunikacija olakšava svakodnevicu i produbljuje najvažnije odnose. Veštine uspešne komunikacije svako može da nauči, a program asertivne komunikacije namenjen je upravo tome. Cilj programa “ Zauzmi se za sebe” je da asertivni način komuniciranja postane automatski. Kroz vežbanja, zadatke i primere iz svakodnevice, polaznici će savladati veštine koje će im pomoći da poštujući svoja i tudja prava, iskreno, dostojanstveno i direktno saopšte svoje mišljenje, šta osećaju i želi.

Program odgovara na pitanja šta je komunikacija, ući polaznike načine i tipove komunikacije, razlike između agresivne, pasivne i pasivno-agresivne komunikacije, objašnava pojam asertivnosti i upoznaje ih šta su to emocionalne i kognitivne blokade koje sprečavaju asertivno ponašanje. Cilj koji se postiže programom jačanje samopouzdanja u odnosima sa drugima, razvijanje komunikacijskih i socijalnih veština, redukovanje pasivnog i agresivnog ponašanja u korist asertivnog, prihvatanje svojih asertivnih prava i asertivnih prava drugih, jačanje sistema vrednosti koji visoko vrednuje samoodgovornost i odgovornost drugih.

Program traje ukupno 16 sati, 5 susreta u trajanju od 2,5 h i jedan(poslednji) u trajanju od 3,5h ,jednom nedeljno uvek u isto vreme na istom mestu.

To Top ↑